Mamulik.cz, z.s., IČ: 05802083

sídlo: Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno

provozující internetový obchod s názvem Mamulik.cz

dále jen E-shop

I. Vymezení pojmů

 • Stránky – Stránkami se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem na adrese www.mamulik.cz a dále stránky.
 • E-shop – E-shopem se rozumí osoba provozující internetový obchod na Stránkách, která je podnikatelem podle platných právních předpisů;
 • Prodávající – prodávajícím je Mamulik.cz, z.s., IČ: 05802083, se sídlem: Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno.
 • Kupující – je Uživatel, který si objednal zboží u Prodávajícího
 • Spotřebitel – je každý kupující, který požívá ochrany spotřebitele dle platného práva
 • Uživatel – je každý, kdo užije Stránky E- shopu či Prodávajícího vymezené výše;
 • Uživatelský účet – je administrátorem E-shopu vytvořené webové rozhraní, které jednoznačně vymezuje oprávněného uživatele a jeho pracovní prostředí, a který je chráněn heslem zvoleným uživatelem;
 • Webové rozhraní – se soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu;
 • Osobní údaje – jsou údaje Uživatele chráněné zákonem o ochraně osobních údajů
 • Uživatelské údaje – veškeré údaje o Uživateli zahrnující osobní údaje a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí.
 • Zboží – jsou výrobky a/ nebo služby, které E-shop nabízí prostřednictvím těchto internetových stránkách ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících.

II. Úvodní ustanovení

Použitím Stránek souhlasíte s těmito obchodními podmínkami E-shopu.

Uživatel, který je nezletilý, dává užitím Stránek Prodejci najevo, že si opatřil potřebný souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání s Prodávajícím a E-shopem.

III. Uživatelský účet

Některé služby E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým E-shop na jejich žádost zřídí uživatelský účet.

Uživatel je povinen poskytnout pro účely zřízení uživatelského účtu svoje osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje na uživatelském účtu u každé objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.

E-shop má právo Uživateli přístup ke službám a k jeho uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit a to i bez předchozího oznámení.

Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných E-shopem a vyjádřených na webovém rozhraní. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla Uživatelem k uživatelskému účtu třetím osobám.

IV. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je zaručena zákonem č. 101/2000 Sb. Uživatel dává tímto souhlas, že E-shop a Prodávající mohou shromažďovat jeho osobní údaje zejména jeho jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou a IP adresu, a nákupní historii a preference Uživatele (dále jen „Osobní údaje“).

Poskytnutím osobních údajů dáváte jako Uživatel souhlas k tomu, aby E-shop a Prodávající shromažďovali Vaše osobní údaje, uložili je a užili je k následujícímu:

 • ověření Vaší identity;
 • ověření oprávnění užívat uživatelský účet na Stránkách Prodávajícího;
 • provedení registrace Vašeho uživatelského účtu a uživatelských údajů;
 • poskytování zákaznického servisu, vyřizování stížností a sporů
 • statistické zpracování pro marketingové účely a účely inovace obsahu Stránek
 • k zasílání obchodních oznámení a jiných marketingových materiálů, které mají vztah k E-shopem nabízeným produktům.

Pokud Uživatel předá E-shopu či Prodávajícímu dobrovolně nepovinné informace (dále „Dobrovolné informace“) skrze webovou aplikaci Stránek, zejména v podobě příspěvků v diskusích uživatelů na Stránkách, hodnocení výrobků či jiného obsahu Stránek, dává tak souhlas k publikaci těchto informací na Stránkách;

E-shop a Prodávající mají právo užívat osobní údaje k výše uvedeným účelům jakož i k účelům daným platným právem a k účelům vymáhání či bránění práva u veřejných institucí.

Uživatel souhlasí, aby E-shop či Prodávající předal jeho osobní údaje svým smluvním partnerům v souvislosti s plněním jeho objednávek. Tito smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně těchto osobních údajů a zejména nejsou oprávněni použít osobní údaje pro vlastní obchodní účely.

Uživatel souhlasí, aby E-shop či Prodávající předal jeho osobní údaje svým profesionálním poradcům jako jsou konzultanti, právní kanceláře, společnostizabývající se vymáháním pohledávek, pojišťovnám, státním orgánům.

Veškeré Dobrovolné informace může E-shop a Prodávající zveřejnit na Stránkách a tak mohou být přístupné kterémukoli uživateli internetu. Jakákoliv Dobrovolná informace se tak stává veřejnou informací a Uživatel se tak vzdává ve vztahu k ní jakýchkoli majetkových práv. Uživatel si je vědom této skutečnosti, když zveřejňuje své osobní informace v rámci Dobrovolné informace.

Uživatel souhlasí, aby E-shop předal Prodávajícímu informace o jeho bankovním účtu včetně informací o jeho platební kartě. Prodávají je pak oprávněn předat tyto informace bankám k umožnění uskutečnění platby za objednané zboží a to včetně ověření platební schopnosti. Při tomto platebním procesu je Prodávající oprávněn předávat tyto informace bankám a kreditním společnostem. Prodávající k tomuto účelu použije moderní platební procedury a technologie, neodpovídá však za škodu, pokud tyto procedury a technologie nejsou schopny ochrany proti všem rizikům zneužití třetí osobou.

Uživatel souhlasí se zasíláním a ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookie se rozumí malý datový soubor, který v případě přihlášení daného počítače komunikuje s internetovým vyhledávačem uživatele.

VI. Kupní cena

Kupní cena je splatná před dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.

Kupující si může na Stránkách ve svém webovém rozhraní při tvorbě objednávky zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu.

Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit náklady na doručení a balení zboží dle informace automaticky generované při tvorbě objednávky. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou též náklady na doručení.

VI. Převzetí zboží

Prodávající doručuje zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky zboží před zaplacením.

Kupující má právo zvolit v rámci zadání objednávky způsob doručení z možností uvedených webovým rozhraním Stránek. Vykonáním volby kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce. Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.
Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.

VII. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy

Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od kupní smlouvy Kupujícímu.

VIII. Odpovědnost za vady a reklamace

Kupující (dále jen Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího či osobní návštěvu Prodávajícího.

Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad.

Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem.

Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží.

Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.

Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

IX. Poučení Kupujících-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako “Spotřebitel”).

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy

 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.

Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží..

Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

XI. Ochrana autorských práv

Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke Stránkám.

Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

XII. Závěrečná ustanovení

Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.

Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese E-shop vyjma nákladů Uživatele na vlastní internetové připojení při užití Stránek.

Znění obchodních podmínek může E-shop měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.

Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou : Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz , Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz, Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.

Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR
Vzor odstoupení od smlouvy : odkaz na http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf